رد شدن به محتوای اصلی

 

نه به اعدام / موضوع برنامه: دادگاه آخر جمشید شارمهد زندانی دوتابعیتی و خطر اعدام این فعال سیاسی