رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از اوت, ۲۰۲۲
برنامه نه به اعدام /:پرونده سازی وشکنجه وزندان چهار پیشمرگ حزب کومله و کمپین برای آزادی آنان
  نه به اعدام/ کمپین نجات جان جمشید شارمهد و داخواهان خاورانتهیه کننده و مجری: حسن صالحی