رد شدن به محتوای اصلی

نگذاریم تروریستهای جمهوری اسلامی به ایران مسترد شوند!

دولت بلژیک قصد دارد با تصویب یک لایحه در مجلس این کشور، زمینه را برای استرداد تروریستهای جمهوری اسلامی به ایران فراهم کند. اگر این لایحه تصویب شود اسدالله اسدی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی که به دلیل طراحی عملیات تروریستی علیه گردهمایی اپوزیسیون رژیم در پاریس به بیست سال زندان محکوم شده است به ایران مسترد خواهد شد. این لایحه به دنبال توافقات پشت پرده دولت بلژیک با جمهوری اسلامی به پارلمان این کشور ارجاع داده شده است.

قرارداد پنهانی دولت بلژیک با جمهوری اسلامی و ارجاع لایحه ای به مجلس این کشور به منظور فراهم آوردن چارچوب قانونی برای استرداد تروریستهای جمهوری اسلامی به ایران اقدام شرم آور است که باید از سوی همه انسانهای آزادیخواه بشدت محکوم شوند. از این اقدامات معمولا به عنوان "اقدامات انساندوستانه" یاد می شود چرا که موجبات آزادی برخی از زندانیان دوتابعیتی در ایران را فراهم می کند. خیر! این اقدامات نه تنها انساندوستانه نیستند بلکه باجی دهی آشکار به تروریست های حاکم بر ایران است. این یعنی صاف کردن جاده گروگان گرفتن شهروندان اروپایی توسط جمهوری اسلامی.

راه آزاد کردن گروگانها و جلوگیری از تداوم گروگان گیری تشدید فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی است نه سازش با آن. آزادسازي کسانی چون اسدالله اسدی که قصد کشتن دهها تن از مخالفان جمهوری اسلامی در پاریس را داشتند تسلیم شرم آور و ننگین در مقابل تروریسم و رژیم ترور اسلامی است. این دادن چک سفید به جمهوری اسلامی است که بی مهابا به طراحی عملیات تروریستی خود در خارج کشور علیه نیروهای اپوزیسیون ادامه دهد چرا که عوامل این چنین اقدامات تروریستی بدون سپری کردن دوران محکومیت خود به ایران فرستاده خواهند شد. این نشان دادن چراغ سبز به جمهوری اسلامی است تا بتواند به "دیپلماسی گروگانگیری" خود ادامه دهد و تروریستهای خود را برای انجام عملیات تروریستی علیه مخالفین خود به خارج بفرستد.

کمیته بین المللی علیه اعدام سیاست شرم آور دولت بلژیک برای استرداد تروریستهای جمهوری اسلامی به ایران را قویا محکوم می کند. ما از همگان، از مردم آزاده بلژیک، از کلیه شهروندان اروپا، از ایرانیان مقیم اروپا و از کلیه نهادهای پیشرو و مدافع حقوق انسان در سراسر جهان می خواهیم اقدام دولت بلژیک را شدیدا محکوم کنند و با ارسال نامه اعتراضی به پارلمان بلژیک و مقامات مسئول دولت این کشور اعتراض خود را با این توافق ننگین اعلام دارند و جلوی چنین بند و بست و معامله ای را با جمهوری اسلامی بگیرند. پاسخ "دیپلماسی گروگانگیری" جمهوری اسلامی ایران نه باج دهی به این رژیم بلکه فشار جهانی بیشتر بر جمهوری اسلامی و بایکوت جهانی این رژیم جنایتکار و قاتل است. کمیته بین المللی علیه اعدام یک بار دیگر بر خواست همیشگی خود یعنی قطع روابط سیاسی، دیپلماتیک، فرهنگی، ورزشی و نظامی با رژیم اسلامی ایران تاکید دارد و جامعه جهانی را به بایکوت و به انزوا کشاندن کامل جمهوری اسلامی فرامی خواند. تنها با تشدید فشار جهانی علیه جمهوری اسلامی است که موجبات آزادی شهروندان زندانی دو تابعیتی در ایران فراهم خواهد شد.

.

کمیته بین المللی علیه اعدام

۱۳ تیر ۱۴۰۱- ۴ ژوئیه ۲۰۲۲